שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 32 דק' 
נושא שיעור: "משניות רבי טרפון"